Obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu, Vyhledávání

Oznámení: Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace Zavřít

Informace o zpracování osobních údajů 

Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Tímto dokumentem vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Správce osobních údajů

Společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., IČ: 27865444 (dále jen „PXE“), je správcem osobních údajů, které jste jí poskytli nebo které o Vás získala (viz kapitola Zdroj osobních údajů níže) k naplnění jednoho nebo více účelů. PXE vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.S dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit přímo na správce, kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty.

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

 • provádíme zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • v rámci zpracování osobních údajů postupujeme spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum,
 • dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a svobodách a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta,
 • informace o zpracování osobních údajů poskytneme před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany naší společnosti,
 • máme implementovaný systém pro řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC řady 27000 („Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací“).

Rozsah zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy

Údaje shromažďujeme především o zákaznících naší společnosti a společností, které náleží do stejného holdingu jako naše společnost (účastnících obchodování a dalších smluvních partnerech), resp. o jejich zástupcích, členech statutárního orgánu a zaměstnancích. Zpracováváme vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, které využíváte, údaje z naší komunikace a interakce a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je o vás shromažďujeme a zpracováváme. Naším hlavním účelem je vám poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu, zároveň ale musíme dodržovat naše zákonné povinnosti a chránit naše oprávněné zájmy; kompletní výčet účelů, pro který vaše data zpracováváme, jakož i upřesnění konkrétních zpracovávaných údajů pro daný účel, naleznete dále. Zpracováváme také údaje o uchazečích o zaměstnání pro účely posouzení vhodnosti uchazeče a porovnávání nabídek zájemců o práci (životopisy). Zpracováváme údaje o osobách vstupujících či vjíždějících do sídla společnosti za účelem provádění jejich identifikace a evidence, dále pak při monitorování určených prostor sídla prostřednictvím kamerových systémů, ať již se záznamem nebo bez záznamu.

Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje zákazníka či jeho zástupce, člena statutárního orgánu nebo zaměstnance (zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje),
 • transakční údaje, které se týkají zejména obchodů s produkty obchodovanými na komoditním trhu,
 • další popisné údaje (bankovní spojení),
 • autentizační údaje pro používání našich aplikací a údaje o použití našich webových stránek,
 • informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík (zejména jméno, příjmení, adresa),
 • záznamy komunikace s klienty,
 • kontaktní údaje osob (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo), které se zpracováním vyslovili souhlas,
 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje) a ostatní údaje ze životopisu uchazečů o zaměstnání,
 • identifikační údaje účastníků seminářů, workshopů apod., kteří potvrdili registraci nebo jinak s účastí vyslovili souhlas (zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje)
 • identifikační údaje osob vstupujících nebo vjíždějících do sídla PXE (návštěvy, obchodní partneři, apod.) a obrazové záznamy těchto osob z kamerových systémů sledujících nebytové prostory užívané PXE
 • záznamy hovorů telefonní linky pro podporu obchodování.

Účely a doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro splnění zákonné povinnosti nebo pro plnění uzavřené smlouvy. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

 • Bez souhlasu klienta:
  • Splnění povinností stanovených právními předpisy – Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. plnění oznamovací povinnosti vůči dohledovému orgánu a orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění povinnosti identifikace a kontroly klienta a dalších povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, plnění archivačních povinností). PXE zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.
  • Realizace smluvního vztahu – Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro správce ze smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
  • Oprávněný zájem správce – Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (například fyzická ochrana prostor správce, řešení sporů a ochrana a domáhání se práv člena správce, správa a vymáhání pohledávek, provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, testování softwaru), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu. Záznamy z kamerových systémů, identifikační údaje uchazečů a identifikační údaje osob vstupujících či vjíždějících do sídla PXE zpracovává správce jen po omezenou dobu nezbytnou k ochraně zájmů správce.
 • Se souhlasem subjektu údajů:
 • pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout. 

Zdroj osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme obdrželi od účastníků obchodování, event. od jiných subjektů, se kterými máme smlouvu, údaje, které jsme obdrželi od vás při uzavření smluvního vztahu a jeho následné realizaci, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík) a údaje od třetích stran, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Za účelem naplnění smluvního vztahu může docházet k předávání údajů spřízněným osobám v rámci naší holdingové skupiny EEX (European Energy Exchange AG a Powernext SAS).

Zpracováváme především údaje, které nám předávají naši obchodní partneři.

Způsob zpracování osobních údajů

PXE zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky a manuálně.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci naší společnosti. Údaje předáváme třetím stranám, pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, vaše údaje mohou být zpracovány spolupracujícími dodavateli. 

 • PXE předává osobní údaje osobám, kterým je povinen zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – může se jednat např. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, finanční úřady a podobně. Vaše data můžeme být povinni předávat různým státním i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanových právními předpisy.
 • PXE zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých dodavatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů. Pokud využíváme cloudových uložišť, vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.
  • Dodavateli jsou zejména:
   • Burza cenných papírů Praha, a.s.
   • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť,
   • subjekty vymáhající naše pohledávky,
   • advokáti,
   • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
   • poskytovatelé služeb recepce a ostrahy.

Práva subjektu údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, se kterou máte vztah.

Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty. Můžete se na správce obrátit také písemně na jeho adrese, která je rovněž uvedena na stránce Kontakty.

Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo vznést námitku – V případě porušení povinností správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat správce, aby poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav. Dále jste oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Chcete odvolat svůj souhlas? – V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky nebo jiné informační zprávy, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek či zpráv odhlásit následujícími způsoby: 

přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;
pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte;
můžete nám také v místě našeho sídla nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

Pokud si přejete omezit nebo odvolat souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a/nebo pro účely zasílání informačních zpráv, lze rovněž vyplnit tento dokument a poslat nám ho na info@pxe.cz.