Často kladené otázky

Často se nás ptáte?

Je komoditní burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) českou burzou?

Ano, komoditní burza je českou burzou a vlastní licence komoditní burzy od Ministerstva průmyslu a obchodu. Nákup elektřiny a zemního plynu prostřednictvím komoditní burzy PXE tedy splňuje podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek pro výběrové řízení bez uveřejnění.

Musíme vypisovat výběrové řízení na soukromého dohodce?
Na PXE nemusíte. Každá komoditní burza je na základě zákona o komoditních burzách povinna spolupracovat s dohodcem, který plní nezastupitelnou roli při burzovním obchodu. Historicky byl nastaven vztah burza – soukromý dohodce a tento postup je běžný u jiných burzovních platforem. Na komoditní burze PXE však působí tzv. burzovní dohodci a tito jsou přímo zaměstnanci burzy. Díky tomu nemusíte vypisovat výběrové řízení na soukromého dohodce a ušetříte nejen tento administrativní krok, ale také jeho odměnu.
Jak často probíhají aukce?
Aukce mohou probíhat každý pracovní den. Termín Vaší aukce stanoví generální sekretář PXE na základě Vašeho přání, jakmile budete mít připravenou kompletní poptávku.
Jak dlouho trvá aukce a kde ji mohu sledovat?

Základní aukční čas je 10 min. Následně probíhají 2 randomizované minuty, během nichž může aukce kdykoliv skončit. Dodavatele tento západní způsob aukce nutí co nejrychleji snižovat cenu a současně šetří čas oběma stranám. V dlouhotrvajících aukcích zbytečně dochází k neaktivním částem aukce. Odběratel i dodavatel přichází zbytečně o drahocenný čas.

Účastníci obchodování mají možnost sledovat celý proces aukce on-line v aplikaci PARC.

Jaká složka energií se na komoditní burze PXE soutěží a jaké poplatky si může dodavatel k vysoutěžené ceně připočítat?
Na komoditní burze PXE se soutěží pouze neregulovaná část dodávky. Tedy pouze položky, které je schopen ovlivnit přímo dodavatel. K ceně vzešlé z aukce si dodavatel může připočíst pouze daně – daň z elektřiny/plynu a daň z přidané hodnoty dle platné legislativy. Distribuční poplatky uvedené ve faktuře za sdružené služby dodávky elektřiny (plynu) je dodavatel povinen účtovat podle platné legislativy, zejména Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Je možné, aby dva subjekty se stejným poptávaným objemem získaly stejnou cenu?
Není to příliš pravděpodobné, neboť každá poptávka je naprosto individuální tím, že obsahuje různý počet odběrných míst s odlišným charakterem odběru a nastavením platebních či dodacích podmínek pro jednotlivá odběrná místa. Neplatí ani často uváděná informace, že čím je vyšší poptávaný objem, tím nižší je cena.
Jak se stanoví ceny pro jednotlivé distribuční sazby, když se v aukci soutěží jedna cena?
Ano, v aukci se sice soutěží pouze jedna cena, ale tu si lze představit jako průměrnou cenu za všechna odběrná místa. Pro přepočet ceny do jednotlivých tarifů distribučních sazeb můžete využít námi nastaveného přepočtu, který svou strukturou odpovídá nejvýznamnějším dodavatelům, nebo si můžete tuto strukturu nadefinovat sami v rámci poptávky a tím ovlivnit konečné ceny v jednotlivých tarifech.
Je výsledek aukce závazný?
Ano. Výsledek aukce (burzovního shromáždění) je konečný a neměnný. Je závazný pro obě smluvní strany (dodavatele i odběratele), což je stvrzeno vystaveným závěrkovým listem bezprostředně po aukci.
Kolik dodavatelů působí na PXE a kteří to jsou?

Na komoditní burze PXE j v současné době působí tito dodavatelé.

Kde zjistím všechny informace potřebné k vyplnění do aplikace PARC?
Všechny potřebné informace o spotřebách i technické údaje najdete ve faktuře za elektřinu/plyn od Vašeho současného dodavatele. Pouze velikost rezervovaného příkonu u odběrných míst elektřiny odebírajících z vysokého napětí je třeba vyhledat dle poslední smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě. ​ Výpovědní lhůty zatím nejsou povinnou součástí faktury a je třeba je doplnit dle posledních smluv či jejich dodatků, případně si je ověřit přímo u současného dodavatele.
Je nutné dodržet „blokační lhůtu“ podle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v případě nákupu energií kupovaných na komoditní burze?

Podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele (tzv. „blokační lhůta“). Tato lhůta činí 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dodavatel dozvěděl a prodlužuje se v případě podání námitek proti rozhodnutí zadavatele a dalších zákonem stanovených případech.

V poslední době se množí dotazy zadavatelů, zda neplatí blokační lhůta i pro realizaci nákupu na komoditní burze v jednacím řízení bez uveřejnění s využitím výjimky dle § 64 písm. c) ZZVZ, a zda tedy blokační lhůta nákup na komoditní burze veřejnými zadavateli de facto neznemožňuje.

Blokační lhůta není pro nákup na komoditní burze aplikovatelná, a to z důvodu speciální právní úpravy zákona o komoditních burzách, na který se ustanovení § 64 písm. c) ZZVZ odkazuje. Podrobné stanovisko PXE k této otázce naleznete zde.

Stanovisko PXE vychází mimo jiné i ze stanoviska advokátní kanceláře PRK Partners, které si nechala zpracovat (zde).

Shodné stanovisko zastává i Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož gesci veřejné zakázky jsou. Stanovisko MMR je dostupné zde (viz str. 4).