Ako sa stať účastníkom obchodovania PARC

Trh pre koncových zákazníkov – odberateľ

Pre obchodovanie na trhu pre koncových zákazníkov ako odberateľ je potrebné:

 1. Uzavrieť s PXE účastnícku zmluvu o vzniku oprávnenia na uzatváranie obchodov na trhu PXE pre koncových zákazníkov – odberateľ.
 2. Podpísať plnú moc pre prístup do aplikácie PARC.
 3. Uhradiť jednorazový vstupný poplatok 100 EUR.

Trh pre koncových zákazníkov – dodávateľ

Dodávateľom Elektriny môže byť iba osoba, ktorá:

 1. je účastníkom obchodovania na EEX s oprávnením obchodovať so štandardizovanými futures kontrakty na elektrinu, alebo osobou, ktorá je vo vzťahu k takému účastníkovi obchodovania Spriaznenou osobou, alebo
 2. za predchádzajúci kalendárny rok uskutočnila v súhrne predaj Elektriny a Plynu koncovým zákazníkom v objeme aspoň 1 TWh a z toho predaj Elektriny v objeme aspoň 0,2 TWh, je spoľahlivá a spĺňa ostatné predpoklady požadované Burzou, alebo
 3. je výrobcom Elektriny s dostatočným objemom výroby alebo Spriaznenou osobou takého výrobcu, je spoľahlivá a spĺňa ostatné predpoklady požadované Burzou; taký Dodávateľ sa môže zúčastniť aukcie na Trhu, ktorej predmetom je predaj Elektriny iba vtedy, ak predpokladaný ročný objem Elektriny vyrobenej týmto Dodávateľom alebo jeho Spriaznenou osobou pokryje aspoň 80% predpokladaného súhrnného objemu Elektriny dopytovaného v tejto aukcii a objemu Elektriny, ktorý má tento Dodávateľ povinnosť dodať na základe všetkých predchádzajúcich Burzových obchodov vzťahujúcich sa k danému ročnému dodávkovému obdobiu.

Dodávateľom Plynu môže byť iba osoba, ktorá:

 1. je účastníkom obchodovania na príslušnej platforme skupiny EEX s oprávnením obchodovať so štandardizovanými futures kontraktmi na plyn, alebo osobou, ktorá je vo vzťahu k takému účastníkovi obchodovania Spriaznenou osobou, alebo
 2. za predchádzajúci kalendárny rok uskutočnila v súhrne predaj Elektriny a Plynu koncovým zákazníkom v celkovom objeme aspoň 1 TWh a z toho predaj Plynu v objeme aspoň 0,2 TWh, je spoľahlivá a spĺňa ostatné predpoklady požadované Burzou.

Pre obchodovanie na trhu pre koncových zákazníkov ako dodávateľ je potrebné splniť aj nasledujúce podmienky:

 1. Mať povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na dodávku elektriny a plynu.
 2. Byť subjektom zúčtovania u zúčtovateľa odchýlok pre Elektrinu OKTE.
 3. Byť subjektom zúčtovania odchýlky siete u prevádzkovateľa distribučnej siete pre Plyn SPP-D.
 4. Uzavrieť s PXE účastnícku zmluvu o vzniku oprávnenia na uzatváranie obchodov na trhu PXE pre koncových zákazníkov – dodávateľ.
 5. Podpísať plnú moc pre prístup do aplikácie PARC.

Možno by vás mohlo zaujímať Ako sa stať účastníkom obchodovania na derivátovom trhu.