Právní informace

Obsah stránek společnosti Power Exchange Central Europe, a.s.

Veškerý obsah stránek společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen „PXE“), slouží pouze pro informaci. Obsah stránek PXE se získal ze zdrojů, které PXE považuje za spolehlivé. PXE neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu, ledaže z právních předpisů vyplývá jinak.

PXE uveřejňuje na svých internetových stránkách na adrese www.pxe.cz aktuální kurzy a historii kurzů za 5 bezprostředně předcházejících let, tzn. kurzovní lístek. Oficiální kurzovní lístek je rovněž k nahlédnutí v listinné podobě v sídle PXE - Burzovní palác, Rybná 14, 110 05 Praha 1.

Obsah stránek PXE se průběžně obnovuje a upravuje. PXE si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu svých stránek.

Autorská práva

Jakékoliv užití stránek PXE nebo jejich části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jejich další šíření, kopírování, další zpracování nebo jejich úprava či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek PXE. Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do práv PXE a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž informace jsou součástí obsahu stránek PXE.

Odpovědnosti a záruky

PXE neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek PXE, ledaže z právních předpisů vyplývá jinak.

PXE nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek PXE a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti nebo chyby připojení k těmto stránkám, z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

PXE neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek PXE, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.